Štandardný postup v Dome srdca, Bagarova 30, Martin

AKVR sa má  poskytovať  v Stacionári  kardiovaskulárnej rehabilitácie, ktorý  nadväzuje na kardiologickú ambulanciu.

Indikáce na odoslanie do programu AKVR/SP sú:

 

 1. Akútny koronárny syndróm a akútny infarkt myokardu /AIM/
 2. Aortokoronárny   bypass /CABG/
 3. Koronárna angioplastika  / PCI,PTCA/
 4. Chirurgické výkony na  srdcových chlopniach
 5. Stabilná angina pectoris/ AP/
 6. Stabilné srdcové zlyhanie / SZ/  
 7. Transplantácia srdca
 8. Resynchronizačná ICD terapia

 

Kontraindikácie ambulantnej AKVR/SP

 

Kontraindikácie pre zaradenie sú: nestabilná angina pectoris, nekontrolované arytmie, stredne závažná aortálna stenóza, nestabilizovaná kardiálna dekompenzácia,  embolická pulmonálna  príhoda, akútna dissekcia aorty, akútna myokarditida,  perikarditída, nekontrolovaná hypertenzia, nestabilný diabetes mellitus, mentálne a psychické poruchy.  

 

Optimálne časové zaradenie do  programu KKVR /SP  

 

Akútny koronárny sy,  po PCI:  najskôr  5.-6. deň po výkone

                                    po CABG: po 3-4 týždňoch od výkonu.

Po 3 mesiacoch sú  možné aj silové     cvičenia s namáhaním sterna.  

Platí zásada:  zaradiť pacientov do programu AKKVR/SP čo najskôr.

 

Odporúčanie pre zaradenie do programu AKKVR/SP

 

 • pri ukončení hospitalizácie  indikovaných pacientov vypíše ošetrujúci lekár, v súlade so štandardnými liečebnými postupmi,  návrh na zaradenie pacienta do programu AKVR/SP a odošle pacienta, spravidla podľa územnej príslušnosti,  do stacionára kardiovaskulárnej rehabilitácie (KS)
 • V prípade ambulantných pacientov vypíše návrh ambulantný kardiológ, internista, všeobecný lekár
 • V KS  sa pacient objedná na vstupný záťažový EKG test, prípadne záťažovú spiroergometriu v čase do 1 mesiaca od prepustenia z nemocnice, maximálne do 2 mesiacov v prípade, že v tomto období  absolvuje kúpeľnú liečbu.

 

Základné komponenty programu AKVR/SP:

    

AKKVR/SP  je nefarmakologická liečba  vo forme integrovaného kontinuálneho programu fyzického tréningu, poradenstva,  edukácie, intervencie  na rizikové faktory  akými  sú  fajčenie, nadváha, spôsob stravovania, psychická podpora, spánok a relaxácia.

 

Základnými súčasťami sú:

 • Edukácia a  podpora zmeny životného štýlu
 • Riadený a kontrolovaný fyzický tréning (kardiotréning)
 • Nácvik relaxácie, zvládania stresu, zmeny v chovaní (behaviorálna medicína), sociálna podpora    
 • Ovplyvnenie rizikových faktorov (fajčenie, hypertenzia, obezita, hladiny glukózy a krvných   tukov, fyzická inaktivita)
 • Vstupný a výstupný záťažový EKG test
 • Písomný  test pacienta, zameraný na úroveň jeho vedomostí o prevencii KVO
 • Optimálna kardioprotektívna liečba
 • Záverečné zhodnotenie   celého cyklu s určením úrovne fyzickej výkonnosti pacienta   
 • Odoslanie výsledkov do príslušnej zdravotnej poisťovne,  záznam do zdravotnej dokumentácie   pacienta, možnosť poskytnutia výsledkov na posudkové účely
 • Dlhodobý  (mnohoročný) kontakt s pacientom  a podpora jeho preventívnych aktivít

 

Stratifikácia pacientov pred zaradením do programu

 

Na základe výsledkov  záťažového vyšetrenia  sa určí  každému pacientovi   stupeň kontrolovaného  fyzického  tréningu a  pacient je  zaradený do tréningových skupín.

Stratifikácia  kardiovaskulárneho rizika  pacienta je povinnou súčasťou pred zaradením do programu AKKVR/SP. Riziko sa určuje podľa klinického stavu, stupňa ischémie myokardu, funkcie ľavej komory a záťažovej kapacity :

 

Nízke riziko       EF 45% a viac, bez pokojovej alebo záťažovej ischémie,  

                          bez arytmie, záťažová kapacita > 100 W (> 6 METs)

 

Stredné riziko   EF 31% – 44%, ischémia pri vyššej záťaži (> 100 W )  

                          záťažová kapacita  < 100 W ( < 6 METs)

 

Vysoké riziko   EF < 30%, komorové arytmie, pokles systolického TK  pri záťaži o 10 a viac          mmHg,  výrazné prejavy ischémie pri malej záťaži alebo v pokoji         

 

Pri predpise efektívneho a  bezpečného tréningu sa celkove prihliada na

klinický stav, stratifikáciu rizika, výsledky záťažového testu, medikáciu, komorbidity, psychosociálny stav, muskuloskeletárnu integritu, predchádzajúcu fyzickú aktivitu, zamestnanie, vek, pohlavie.

 

Vlastný program  AKVR/SP

 

Trvanie  jedného cyklu je 12 týždňov. Každý cyklus obsahuje 36 tréningových jednotiek pozostávajúcich z dávkovaného cvičenia na kardiotrenažéroch, každé v trvaní 45 min a 15 min. silového tréningu, teda jedna tréningová jednotka trvá 60min, v jednom týždni 3 tréningy.

Samotná tréningová jednotka vyžaduje bežné prístrojové monitorovanie pacienta, dohľad fyzioterapeuta alebo zdravotnej sestry,  ktorý kontroluje krvný tlak, pulzovú frekvenciu, subjektívne pocity pacienta, saturáciu O2 a namerané údaje dokumentuje. Avšak u vysoko rizikových pacientov indikuje kardiológ stacionára aj monitoring EKG počas prvých 2-3 jednotiek a osobne sa ich zúčastní.

Spôsoby  tréningu –  dynamický aerobný, vytrvalostný tréningový režim (bicyklovanie, chôdza, severská chôdza, beh, veslovanie, stúpanie, plávanie . Môže  byť intervalový alebo kontinuálny, intervalový tréning je efektívnejší.

Pri určovaní intenzity tréningu sa snažíme  udržať ju blízko anaerobneho prahu (ANP) daného pacienta . Exaktne sa anaerobný prah určuje spiroergometricky.  ANP však  môžeme stanoviť aj jednoduchšími spôsobmi, ktoré sú pre kontrolu tréningu postačujúce,  napr. ergometrickým EKG vyšetrením, zhodnotením škály únavy (podľa Borga),  jednoducho podľa metódy  hovoriť – spievať- ťažko dýchať.  U pacientov so srdcovým zlyhávaním v stabilizovanom stave sa meria vzdialenosť (v metroch)  ktorú prejde pacient  chôdzou počas  6 minút.

Intenzita tréningu sa štandardne určuje stanovením tréningovej pulzovej frekvencie (TPF). Pred vlastným tréningom sa pacient rozcvičí, po skončení tréningu nasleduje strečing.

 

Možné  modifikácie tréningu :

 • Začiatočníci trénujú do pocitu únavy, nemusia hneď dosiahnuť odporúčanú srdcovú frekvenciu
 • Silový tréning zaraďujeme až po stabilizácii aerobného tréningu, cca po 4-5 týždňoch
 • Vhodnou alternatívou môže byť rozdelenie  tréningu na  3-4  časti, ktoré trvajú 10 min.
 • Ak pacient užíva beta-blokátor , tak TPF  sa vypočíta podľa výsledkov maximálneho alebo symptómami   limitovaného testu, ktorý sa vykoná  počas užívania beta-blokátora.
 • Ak je pri záťaži nadmerná odpoveď pulzovej frekvencie, tak výkon sa určí vo wattoch alebo  METs, prípadne Borgovou škálou.  
 • Fyzický tréning vyžaduje postupnú progresiu záťaže, cieľ  je dosiahnuť postupné  zvyšovanie srdcovej   frekvencie o 5-10%.   75 -80% maximálnej srdcovej frekvencie dosiahne pacient v priebehu cca 2-3 mesiacov.

 

Prerušenie vytrvalostného tréningu,  ak sa počas tréningu objaví :

 1. výrazná dýchavičnosť, bolesti svalov, kĺbov
 2. zvýšená frekvencia dýchania  nad 40 / min
 3. pokles systolického tlaku  o 10 mmHg a viac
 4. nárast pulzovej frekvencie  nad maximálnu tréningovú hodnotu stanovenú  pri ergometrii, resp. zo vzorca tréningovej pulzovej frekvencie
 5. nepravidelná činnosť srdca, palpitácie
 6. potenie, bledosť

 

Silový tréning, progresívny rezistentný tréning (PRT).  Zaradenie do programu je  na individuálnej báze. Pre intenzitu tréningu je nutné stanoviť tzv. 1-RM, čo je maximálna záťaž, ktorú  chorý jedenkrát bez pomoci prekoná ( 1-RM =  one repetition maximum). Pre každý cvik  resp. pre každú svalovú skupinu sa stanovuje 1-RM osobitne. Silové cviky sa vykonávajú pomaly  a plynule. Cvičenie začíname  s trvaním 30 sekúnd pre jeden cvik, potom 30 sekundová prestávka. Uprednostňuje sa  silový  tréning veľkých svalových skupín, každý s 10-15 opakovaniami. Odpor alebo dvíhaná hmotnosť sa určuje na začiatku na 30-40%, neskôr  na 50-80% 1-RM.

 

Domáci tréning

 

Pacientom je treba odporučiť tréningovú aktivitu aj v dňoch kedy nemajú riadený tréning.

Vhodným spôsobom je stacionárny  bicykel, severská chôdza,  alebo len  chôdza. Pri záťaži nemajú prekročiť stanovenú  pulzovú frekvenciu, to znamená, že majú používať pulzomery.  Len orientačne a prechodne  sa môžu riadiť subjektívnym pocitom vnímania záťaže, fyzickú aktivitu vykonávajú v zóne  „ hovoriť“. Po skončení kontrolovaného tréningu  v KS by  pacienti v domácich podmienkach mali pokračovať v   aerobnom  tréningu  3 x do týždňa, s trvaním tréningu celkove  1 hodinu,   s kontrolou intenzity tréningu podľa odporučenej pulzovej tréningovej frekvencie.   Prípadne kombinujú aerobný tréning so silovým.

Celkove trvanie tréningu za týždeň sa odporúča  v rozsahu 150-180  minút.

 

Edukačno-terapeutický   program.

Vychádza z poznatkov že len správne  informovaný pacient sa vie správne rozhodnúť  a má potom dostatočnú adherenciu k programu .V edukačno – terapeutickom programe dostanú pacienti odpovede na otázky , čo je to srdcovo cievny systém, čo je ateroskleróza, prejavy ischemickej choroby srdca, prečo práve ja mám toto ochorenie, čo bude ďalej, čo sú to rizikové faktory, ako na ne, prečo AKVR a jej zložky, otázky zdravého stravovania, fyzický tréning  sa nerovná  každej fyzickej aktivite, prečo a ako schudnúť, prečo liečiť zvýšený krvný tlak, diabetes mellitus, ostatné rizikové faktory aterosklerózy , čo so súťažným športom, možná sexuálna aktivita, vznik a vývoj porúch srdcového rytmu.  Ďalej je to podpora k návratu do práce,  podpora v uplatnení liečebných zmien životného štýlu. V jednom cykle AKVR  sú tejto téme  venované  3 skupinové sedenia v trvaní á 1 hod, spolu teda 3 hod. V záverečnom sedení  sa uskutoční písomný  test pacienta, zameraný na úroveň jeho vedomostí o prevencii kardiovaskulárnych ochorení.

 

Nácvik relaxácie, zvládania stresu, zmeny v chovaní a sociálna podpora

 

V jednom cykle AKVR  sú tejto téme  venované  2 skupinové sedenia v trvaní á 1 hod, spolu teda 2 hod.  Sedenie vedie klinický psychológ, certifikovaný cvičiteľ jógy, prípadne aj kardiológ alebo iný lekár, ktorý vie preukázať adekvátnu erudíciu v tejto oblasti.

Úvodnou časťou by mala byť kognitívno-behaviorálna analýza, t.j. všetci pacienti by sa mali pokúsiť zistiť, aké chovanie viedlo v ich prípade k vzniku srdcovocievnej choroby a ako by ho mali zmeniť, aby sa choroba neopakovala alebo aspoň nezhoršovala. Pritom by mali vziať do úvahy aj možné sociálne vplyvy vo svojom okolí v domácom prostredí alebo na pracovisku a to ako pozitívne (sociálna podpora) tak aj negatívne.

Hlavnou časťou je nácvik relaxácie vo forme autogénneho relaxačného tréningu podľa Schulza resp nácvik sávasany podľa jógy. Potom nasledujú ďalšie relaxačné cvičenia a nakoniec nácvik dychových cvičení pri stresovej situácii. Záverom je venovaná pozornosť technikám predchádzania stresových situácií.